Termeni și condiții

Termenii și condițiile au fost actualizate ultima oară în 19 iunie 2024

1. Introducere

Acești Termeni și Condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Puteți fi supus unor contracte suplimentare legate de relația dumneavoastră cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. Dacă orice prevedere a contractelor suplimentare intră în conflict cu orice prevedere a acestor Termeni, prevederile acelor contracte suplimentare vor prevala.

2. Obligatoriu

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți de acord să fiți legat de acești Termeni și Condiții menționați mai jos. Simplă utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și Condiții. În unele cazuri particulare, vă putem solicita să fiți de acord în mod explicit.

3. Comunicare electronică

Prin utilizarea acestui site sau comunicarea cu noi prin mijloace electronice, sunteți de acord și recunoașteți că putem comunica cu dumneavoastră electronic pe site-ul nostru sau prin trimiterea unui e-mail și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic îndeplinesc orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la, cerința ca astfel de comunicări să fie în scris.

4. Proprietate intelectuală

Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului și datelor, informațiilor și altor resurse afișate sau accesibile în cadrul site-ului.

4.1 Toate drepturile sunt rezervate

Cu excepția cazului în care conținutul specific prevede altfel, nu vi se acordă o licență sau orice alt drept sub drepturile de autor, marcă comercială, brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceasta înseamnă că nu veți folosi, copia, reproduce, performa, afișa, distribui, încorpora în niciun mediu electronic, modifica, inginerie inversă, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde, comercializa sau exploata în vreun fel resursele de pe acest site fără permisiunea noastră scrisă prealabilă, cu excepția și doar în măsura în care este prevăzut altfel în reglementările legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a cita).

5. Proprietatea terților

Site-ul nostru poate include hyperlink-uri sau alte referințe către site-urile altor părți. Nu monitorizăm sau revizuim conținutul site-urilor altor părți care sunt legate de acest site. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri vor fi supuse Termenilor și Condițiilor aplicabile acelor terți. Opiniile exprimate sau materialul care apare pe acele site-uri nu sunt neapărat împărtășite sau susținute de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Asumați toate riscurile asociate utilizării acestor site-uri și orice servicii terțe conexe. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau daună de orice fel, indiferent de cauză, rezultând din divulgarea către terți a informațiilor personale.

6. Utilizare responsabilă

Prin vizitarea site-ului nostru, sunteți de acord să-l folosiți doar pentru scopurile intenționate și permise de acești Termeni, orice contracte suplimentare cu noi și legile, reglementările și practicile online general acceptate și ghidurile industriei. Nu trebuie să utilizați site-ul nostru sau serviciile noastre pentru a folosi, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) software rău intenționat; utilizați datele colectate de pe site-ul nostru pentru orice activitate de marketing direct sau desfășurați orice activități sistematice sau automatizate de colectare a datelor în legătură cu site-ul nostru.

Angajarea în orice activitate care cauzează sau poate cauza daune site-ului sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului este strict interzisă.

7. Trimiterea Ideilor

Nu trimiteți nicio idee, invenție, opere de autor sau alte informații care pot fi considerate proprietatea dumneavoastră intelectuală pe care ați dori să le prezentați, decât dacă am semnat anterior un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de confidențialitate. Dacă ni le dezvăluiți fără un astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără redevențe, pentru a folosi, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dumneavoastră în orice mediu existent sau viitor.

8. Întreruperea utilizării

Putem, la discreția noastră, modifica sau întrerupe accesul la, temporar sau permanent, site-ul sau orice serviciu de pe acesta în orice moment. Sunteți de acord că nu vom fi responsabili față de dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dumneavoastră la, sau utilizării site-ului sau orice conținut pe care l-ați partajat pe site. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice conținut pe care l-ați contribuit sau pe care v-ați bazat, sunt pierdute permanent. Nu trebuie să ocoliți sau să încercați să ocoliți orice măsuri de restricție a accesului pe site-ul nostru.

9. Garanții și responsabilitate

Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție prevăzută de lege care ar fi ilegal să fie limitată sau exclusă. Acest site și tot conținutul de pe site sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile” și pot include inexactități sau erori tipografice. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, în ceea ce privește disponibilitatea, acuratețea sau completitudinea conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

  • acest site sau conținutul nostru vor îndeplini cerințele dumneavoastră;
  • acest site va fi disponibil în mod neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.

Nimic de pe acest site nu constituie sau este menit să constituie, sfaturi legale, financiare sau medicale de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, ar trebui să consultați un profesionist adecvat.

Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legea aplicabilă și nu vor limita sau exclude responsabilitatea noastră în privința oricărei chestiuni care ar fi ilegal sau ilegal pentru noi să limităm sau să excludem responsabilitatea noastră. În niciun caz nu vom fi responsabili pentru daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea profitului sau a venitului, pierderea sau coruperea datelor, software-ului sau bazei de date, sau pierderea sau deteriorarea proprietății sau datelor) suportate de dumneavoastră sau orice terță parte, rezultând din accesul sau utilizarea site-ului nostru.

Cu excepția cazului în care un contract suplimentar prevede altfel în mod expres, răspunderea noastră maximă față de dumneavoastră pentru toate daunele care decurg din sau sunt legate de site-ul web sau orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului, indiferent de forma acțiunii legale care impune răspunderea (fie în contract, echitate, neglijență, conduită intenționată, delict sau altfel) va fi limitată la prețul total pe care l-ați plătit pentru a achiziționa astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. Această limită se va aplica în totalitate la toate revendicările, acțiunile și cauzele de acțiune de orice fel și natură.

10. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul nostru și/sau serviciile noastre, vi se poate cere să furnizați anumite informații despre dumneavoastră ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că orice informație pe care o furnizați va fi întotdeauna precisă, corectă și actualizată.

Am dezvoltat o politică pentru a aborda orice preocupări legate de confidențialitate pe care le puteți avea. Pentru mai multe informații, consultați Declarația noastră de confidențialitate și Politica noastră privind cookie-urile.

11. Accesibilitate

Ne angajăm să facem conținutul pe care îl furnizăm accesibil persoanelor cu dizabilități. Dacă aveți o dizabilitate și nu puteți accesa nicio parte a site-ului nostru din cauza dizabilității dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți o notificare care să includă o descriere detaliată a problemei întâmpinate. Dacă problema este ușor identificabilă și rezolvabilă conform standardelor industriei de tehnologie a informației, o vom rezolva prompt.

12. Restricții de export / Conformitate legală

Accesul la site-ul din teritorii sau țări unde conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe site-ul web este ilegal este interzis. Nu puteți utiliza acest site în încălcarea legilor și reglementărilor de export ale României.

13. Cesionare

Nu puteți cesiona, transfera sau sub-contracta niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră sub acești Termeni și Condiții, în totalitate sau parțial, niciunei terțe părți fără consimțământul nostru scris prealabil. Orice cesionare pretinsă în violarea acestei Secțiuni va fi nulă și neavenită.

14. Încălcări ale acestor Termeni și Condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre sub acești Termeni și Condiții, dacă încălcați acești Termeni și Condiții în orice fel, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a accesului dumneavoastră la site-ul nostru, contactarea furnizorului dumneavoastră de servicii internet pentru a solicita blocarea accesului dumneavoastră la site-ul nostru și/sau inițierea unei acțiuni legale împotriva dumneavoastră.

15. Forță majoră

Cu excepția obligațiilor de a plăti bani în conformitate cu prezentul document, nicio întârziere, eșec sau omisiune a oricărei părți de a-și îndeplini sau respecta orice obligație conform prezentelor Termeni și Condiții nu va fi considerată o încălcare a acestora dacă și atât timp cât o astfel de întârziere, eșec sau omisiune apare din orice cauză care depășește controlul rezonabil al acelei părți.

16. Indemnizare

Sunteți de acord să ne despăgubiți, apărați și să ne țineți inofensivi față de orice și toate revendicările, răspunderile, daunele, pierderile și cheltuielile legate de încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții și a legilor aplicabile, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de confidențialitate. Veți rambursa prompt orice daune, pierderi, costuri și cheltuieli suportate de noi în legătură cu sau rezultând din astfel de revendicări.

17. Renunțare

Eșecul de a aplica oricare dintre prevederile stabilite în acești Termeni și Condiții și orice Acord, sau eșecul de a exercita orice opțiune de a rezilia, nu va fi interpretat ca o renunțare la astfel de prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau a oricărei părți a acestora, sau dreptul ulterior de a aplica fiecare și fiecare prevedere.

18. Limba

Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și construiți exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi scrise exclusiv în această limbă.

19. Acordul complet

Acești Termeni și Condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica noastră privind cookie-urile, constituie întregul acord între dumneavoastră și Aldi Suport SRL în legătură cu utilizarea site-ului nostru.

20. Actualizare acestor Termeni și Condiții

Putem actualiza acești Termeni și Condiții din când în când. Este obligația dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și Condiții pentru modificări sau actualizări. Data furnizată la începutul acestor Termeni și Condiții este data ultimei revizuiri. Modificările acestor Termeni și Condiții vor deveni efective odată cu postarea acestor modificări pe acest site. Continuarea utilizării acestui site după postarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată ca un aviz al acceptării dumneavoastră de a respecta și a fi legat de acești Termeni și Condiții.

21. Alegerea Legii și Jurisdicției

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de legile din România. Orice dispute legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor din România. Dacă orice parte sau prevedere a acestor Termeni și Condiții este găsită de o instanță sau altă autoritate ca fiind invalidă și/sau inaplicabilă conform legii aplicabile, acea parte sau prevedere va fi modificată, ștearsă și/sau aplicată în măsura maximă permisă pentru a da efect intenției acestor Termeni și Condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

22. Contact information

Acest site este deținut și operat de Aldi Suport SRL.

Ne puteți contacta în legătură cu acești Termeni și Condiții prin pagina noastră de contact.

23. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

ALDISUPORT

Aldi Suport SRL, CIF 40975942; J12/1640/2019

Resurse

Blog

Servicii